Πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας - Σχολή Πληροφορικής Βόλος - PQR

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΕΓΚΥΡΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ

  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή σχετική προσωρινή βεβαίωση απώλειας
  • Διαβατήριο
  • Άδεια οδήγησης
  • Ατομικό βιβλιάριο ασφάλισης
  • Άδεια παραμονής
  • (για ανηλίκους) Πιστοποιητικό γέννησης με σφραγισμένη φωτογραφία
Επιστροφή στο περιεχόμενο