Τι κάνουμε - Σχολή Πληροφορικής Βόλος - PQR

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ

pqr φορέας πιστοποίησης προσόντων φυσικών προσώπων
Η pqr είναι ένας ταχύτατα αναπτυσσόμενος φορέας πιστοποίησης προσόντων φυσικών προσώπων στο αντικείμενο της γνώσης πληροφορικής και του χειρισμού Η/Υ.

Φιλικό σύστημα εξετάσεων
Η pqr έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο και αξιόπιστο εξεταστικό σύστημα, ιδιαίτερα φιλικό στο χρήστη. Στόχος μας να διασφαλίζεται για τον εξεταζόμενο η ευκολία στην εξεταστική διαδικασία και η ταχύτητα στην απόκτηση των πιστοποιήσεων.

Ανακαλύψτε νέες προοπτικές της αγοράς εργασίας
Στην pqr κατανοούμε σε βάθος τη λειτουργία της σύγχρονης ψηφιακής πραγματικότητας και σας κατευθύνουμε με συνέπεια και αξιοπιστία να ανακαλύψετε και να αξιοποιήσετε τις απεριόριστες δυνατότητες που ανοίγονται στην αγορά εργασίας.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η pqr παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ σε κάθε ενδιαφερόμενο, ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, εθνικότητας, ιθαγένειας, θρησκείας, κινητικής ή άλλης ανικανότητας (ΑΜΕΑ) και επιπέδου γνώσης πληροφορικής.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

 • Ο υποψήφιος επιλέγει το εξεταστικό κέντρο μέλος του δικτύου pqr στο οποίο θέλει να εξεταστεί. Για να βρείτε εξεταστικό κέντρο χρησημοποιήστε την μηχανή αναζήτησης στον ιστότοπό μας.
 • Στο εξεταστικό κέντρο ο υποψήφιος συμπληρώνει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις elic, απαραίτητα έγγραφα:
  • πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας*
 • Ο υποψήφιος δηλώνει συμμετοχή σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα, σε συνεννόηση με το εξεταστικό κέντρο.
 • Ο υποψήφιος συμμετέχει στις εξετάσεις elic την ημερομηνία και ώρα που έχει δηλώσει στο κέντρο, όπου θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας*
 • Ο υποψήφιος παραλαμβάνει το πιστοποιητικού από το κέντρο ύστερα από επιτυχημένη συμμετοχή στις εξετάσεις elic
 • Ο υποψήφιος είναι πλέον κάτοχος του πιστοποιητικού elic
Για αναλυτικότερες οδηγίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης της pqr

ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Η χρήση του πιστοποιητικού διέπεται από κανόνες που ορίζει το ελληνικό πλαίσιο πιστοποίησης και ακολουθούνται πιστά από την pqr.
Υποχρεώσεις Κατόχου
Ο κάτοχος πιστοποιητικού δεξιοτήτων υποχρεούται να:
 • δηλώνει ότι κατέχει και να προβάλλει το πιστοποιητικό δεξιοτήτων μόνο για τα γνωστικά αντικείμενα και για τη βαθμίδα δυσκολίας για τα οποία έχει πιστοποιηθεί
 • μη χρησιμοποιεί το πιστοποιητικό και να μην κάνει οποιαδήποτε δήλωση που αφορά την πιστοποίηση με τρόπο που μπορεί να εκληφθεί ως παραπλανητικός
 • διακόψει εντός το πολύ μιας εβδομάδας κάθε χρήση και αναφορά στο πιστοποιητικό δεξιοτήτων, εάν αυτό ανασταλεί για οποιοδήποτε λόγο
 • επιστρέψει άμεσα στην pqr οποιαδήποτε έγγραφα πιστοποίησης εάν το χορηγηθέν πιστοποιητικό ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο.
Υποχρεώσεις pqr
Με την έκδοση ενός πιστοποιητικού, η pqr εγγυάται:
 • την ακρίβεια, κατά τη στιγμή της έκδοσης, όλων των πληροφοριών που περιέχονται στο πιστοποιητικό, καθώς και την ύπαρξη όλων των στοιχείων που απαιτούνται για την έκδοσή του
 • ότι ο υπογράφων, η ταυτότητα του οποίου βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό, κατά τη στιγμή της έκδοσης, κατείχε τις δεξιότητες, που αντιστοιχούσαν στα αναφερόμενα στο πιστοποιητικό,
 • ότι θα καταβάλει κάθε λογική προσπάθεια ώστε να δημοσιεύονται οι ανακλήσεις (και οι αναστολές) των πιστοποιητικών της, σύμφωνα πάντα με τους όρους και τις αντίστοιχες εφαρμοζόμενες διαδικασίες της.
Αντικανονική Χρήση Πιστοποιητικών
Το Πιστοποιητικό Δεξιοτήτων αφορά αποκλειστικά τον εξεταζόμενο στον οποίο χορηγήθηκε και μόνο για τα γνωστικά αντικείμενα που αυτό καλύπτει. Κάθε αντικανονική χρήση των πιστοποιητικών μπορεί να διαπιστωθεί είτε από την ίδια την pqr είτε από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, υποβάλλοντας επώνυμα προς την pqr οποιοδήποτε διευκρινιστικό στοιχείο που θα βοηθήσει στο σχηματισμό ολοκληρωμένης άποψης για το θέμα.
Ως αντικανονική χρήση δύναται να θεωρηθεί οποιαδήποτε περίπτωση αναφορικά με:
 • τη μη συμμόρφωση με όλες τις σχετικές ρυθμίσεις του συστήματος πιστοποίησης
 • την αναφορά της πιστοποίησης στο πιστοποιητικό εκτός του πεδίου της χορηγηθείσας πιστοποίησης
 • τη χρήση του πιστοποιητικού κατά τρόπο που να θίγεται η υπόληψη της pqr
 • την υποβολή δήλωσης από τον πιστοποιηθέντα σχετικά με την πιστοποίηση, την οποία η pqr μπορεί να θεωρήσει είτε παραπλανητική είτε μη νόμιμη
 • τη χρήση του πιστοποιητικού ή μέρος αυτού με τρόπο ή σε φορές, που να δημιουργεί λανθασμένα συμπεράσματα
Υποχρέωση Ελέγχου του Πιστοποιητικού
Ο χρήστης ενός πιστοποιητικού της pqr, για να βασιστεί εύλογα στα περιεχόμενα ενός πιστοποιητικού της pqr, θα πρέπει να προβεί στους εξής ελέγχους:
 • να ελέγξει για τυχόν λήξη της ισχύος του συγκεκριμένου πιστοποιητικού, εξετάζοντας το σχετικό πεδίο του πιστοποιητικού (ημερομηνία έκδοσης)
 • να ελέγξει την πιθανότητα οριστικής ανάκλησης της ισχύος του, ανατρέχοντας στην σχετική λίστα ανακληθέντων πιστοποιητικών που δημοσιεύει η pqr στην ιστοσελίδα της
 • να ελέγξει τα γνωστικά πεδία για τα οποία το συγκεκριμένο πιστοποιητικό της pqr έχει εκδοθεί
 • να ελέγξει για την εγκυρότητα του σειριακού αριθμού από το σχετικό χώρο στην ιστοσελίδα της pqr
 • να ζητήσει το κάθε αντίγραφο του πιστοποιητικού να φέρει σφραγίδα ελέγχου της pqr

Επιστροφή στο περιεχόμενο