Ειδικός κανονισμός πιστοποίησης - Σχολή Πληροφορικής Βόλος - PQR

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Σκοπός του Ειδικού Κανονισμού Πιστοποίησης της pqr είναι η πληροφόρηση του κάθε ενδιαφερόμενου, έτσι ώστε να είναι σε θέση να εκτιμήσει την καταλληλότητα των πιστοποιητικών elic σχετικά με το σκοπό ή την εφαρμογή που προτίθεται να τα χρησιμοποιήσει. Παράλληλα, μέσω του ΕΚΠ να εκτιμήσει το βαθμό ολοκλήρωσης και αξιοπιστίας που προσφέρει το κάθε είδος πιστοποιητικού που εκδίδεται από την pqr. Ο παρών κανονισμός αποτελεί κείμενο με το οποίο πρέπει να συμμορφώνεται κάθε ενδιαφερόμενος προς τον οποίο χορηγείται πιστοποιητικό δεξιοτήτων στη χρήση Η/Υ.
Επιστροφή στο περιεχόμενο